Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\MMC] [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy Objects\LocalUser\Software\Policies\Microsoft\MMC\{58221C67-EA27-11CF-ADCF-00AA00A80033}] “Restrict_Run”=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC] [-HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC\{58221C67-EA27-11CF-ADCF-00AA00A80033}] “Restrict_Run”=dword:00000000
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\MMC] “RestrictToPermittedSnapins”=dword:00000000

copy dòng lệnh này dán vào

REG add HKCUSoftwarePoliciesMicrosoftWindowsSystem /v DisableCMD /t REG_DWORD /d 0 /f

Cách 1: Vào Start ~> Run ~> copy đoạn lệnh sau rồi paste vào, rồi Enter:
REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Pol icies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f

Cách 2: Vào Registry Editor để chỉnh sửa: (Start -> Run -> gõ vào regedit rồi bấm Enter). HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies\ System

Tìm khoá DisableTaskMgr bên phải và thay đổi giá trị thành 0.

Cách 3: Còn nếu sợ làm sai thì copy đoạn code này vào notepad rồi save thành file có định dạng là .reg rồi chạy file này.

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] “DisableTaskMgr”=dword:00000000

Cách 4: Cuối cùng là dùng Group Policy Editor (chính sách nhóm) Start ~> Run ~> nhập vào gpedit.msc rồi OK.

Tìm theo: Administrative Templates ~> System ~> Ctrl+Alt+Delete Options ~> Remove Task Manager.

Double click vào Remove Task Manager rồi thiết lập là Not Configured, xong rồi thì Ok.